01 ಪ್ರವೇಶ (01 Pravesha)

02 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ – 1 (02 Prashnothara -1) 

03 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ – 2 (03 Prashnothara -2) 

04 ಧ್ಯಾನ ಪೀಠಿಕ – (04 DhyanaPeeteka)

05 ಧಾರ್ಮಿಕತೆ – ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ – (05 Dharmikathe – Sampradayadha Jignase)

06 ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ವಿಚಾರ – (06 Sankirthane Mathu Dhyana Vichara )

07 ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನಾತ್ಮತೆ ವಿಚಾರ – (07 Paraspara Samvahanathmathe Vichara)

08 ಹೊರಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ವಿದೂರತೆ – ( 08 Hooragina Nirikshegalinda Vidhurathe)

09 ಪ್ರಜ್ಞೆ – ನೀತಿ ವಿಚಾರಗಳು – (09 Pragne-Neethi Vicharagalu)

Advertisements