ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ – ಮಹಾಲಯ ೨೦೧೫ ದೈವಜ್ಞ ಹರೀಶ್ ಕಾಶ್ಯಪ

ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ – ಮಹಾಲಯ ೨೦೧೫
ದೈವಜ್ಞ ಹರೀಶ್ ಕಾಶ್ಯಪ.

ದೇವತಾಭ್ಯಹ ಪಿತ್ರುಭ್ಯಶ್ಚ ಮಹಾಯೋಗಿಭ್ಯಹ / ನಮಸ್ಸ್ವಧಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಿತ್ಯಮೇವ ನಮೋನಮಃ // ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ದೇವತಾ , ರಿಷಿ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮವಾದ ಸಂಸಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೂ ದೇವತಾಧೀನವಾಗಿದೆ . ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯನು ಮೀನಾಂಶನಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ , ಸಿಂಹಾಂಶನಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ಪರಿಯಂತ ನೈಋತ್ಯ ಪಿತೃ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯೆನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮೇರು ಪರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಪರ್ವ ಕಾಲಗಲೆಂದು ಕರೆವರು. ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ, ಕುಬೇರ, ನಾಗ ಮತ್ತು ಪಿತೃ ಲೋಕಗಳ ಸರಸ್ಸು ಸಿಮ್ಹಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಕದ ನಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ದಿಕ್ಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಯೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕದ ದೇವ, ರಿಷಿ, ಗಂಧರ್ವ, ಯಕ್ಷ, ಮಾನವ, ವಿವಿಧ ಜೀವರಿಗೆ ಪಿತೃ ಗಳು ಮೂಲ ಕಾರಕರಾಗಿರುವರು , ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವರು. ಈ ಪಿತೃ ಅಂದರೆ ಬರಿದೆ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಮಾತಾ ಸ್ವರೂಪರನ್ನೂ ಪಿತೃ ಎಂದೇ ಭಾವ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ವಸು-ರುದ್ರ-ಆದಿತ್ಯ ರೆಂಬ ದೇವತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುತ್ತರೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಸೀ.ಎಮ್ , ಹೋಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪಿ.ಎಮ್ ಎಂಬ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವೇ ಜನ ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವನ್ತೆ.
ಅದೇನು?ಇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?ಬೇರೆ ದೇಶದ, ಧರ್ಮದ ಜನ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಸುಖವಾಗೆ ಇಲ್ಲವೇ?..ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕಾನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ- ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರವರ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಷಿ ಪರಂಪರೆ ಬಹು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು, ಅವರು ಇಂಥ ಲೋಕ, ಇಷ್ಟು ದೂರ, ಹೀಗೆ ಕರ್ಮ, ಇದು ಧರ್ಮ ,ಇಂಥ ಫಲ ಎಂದು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಶ್ರಧ್ಹೆ ಇಂದ ನಂಬಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ ಅಂಗೈ ನಲ್ಲಿಯಂತೆ ತೊರಿಸಲಾಗದು. ಅನುಭವಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ ತಾನೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರೆಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೆಕು.

ಇನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ, ಪಿತೃ ದೇವತಾ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಪರಾಶರ, ನಾರದ, ಲೋಮಶರೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಿಷಿಗಳು- ಕಾತ್ಯಾಯನ , ಅಶ್ವಲಾಯನ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಸದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕೊದಲಾಗಿದೆ.

ಪುತ್ರರಿರಬೇಕು- ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ದೇವತಾ-ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರಿವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು(ಎಲ್ಲಾ ವರ್ನಕ್ಕು) ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯಂತೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಸ ಆಚರಿಸಬೆಕು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪರರ ಮನೆಯ ಬೆಳಗಲು ಕುಲದಿಂದ ದೂರಾಗುವುದರಿಂದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ವಯ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವೈಷಮ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಕಾರ್ಯ ಭಾರದಂತೆಯೇ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು. ಕಾಲಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವಿಂದು ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಳ್ಳಿರುವುದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಷ್ಟೇ .
ನಿತ್ಯ ದೇವತಾ-ಪಿತೃ ಕರ್ಮಾದಿ ಧರ್ಮ ಚರಿಸಿ- ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತಾನೂ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನವರಿಗೂ – ಮುಂದಿನವರಿಗೂ (ತ್ರ ) ಸಲ್ಲಿಸುವನು , ಹಾಗಾಗಿ “ಪುತ್ರ”..ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನು , ಹಾಗಾಗಿ ಪುತ್ರ” ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಚರಿಸದೇ ಗಂಡಾದರೆ ಏನು?ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ಏನು?…ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ವೈಷಮ್ಯದ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ- ಆದರೂ ಜನ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕೂ -ತಮಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುತ್ತಾರೆ.

ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜೀವಿಸುರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊಡುವುದು,ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದು.
ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕಾಶೀ – ಗಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೃತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದು. ಇಂಥ ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೂ ತೊಡಗಿ, ಇತರರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವದು …ಇನ್ಥವರು ಪುತ್ರರು” ಎನಿಸುವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು -ಗಂಡು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ.

ಜೀವತೋ ವಾಕ್ಯ ಕರಣಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಧಂ ಭೂರಿ ಭೋಜನಾತ್ ।ಗಯಾಯಾಂ ಪಿಂಡ ದಾನಾಶ್ಚ ತ್ರಿಭಿಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರತಾ ।।(ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್)
ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ( ಮಗನಿಗೆ ) ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿ – ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
” ಮಹಾಲಯ ಶ್ರಾದ್ಧ – ಆಷಾಢದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಐದನೇ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷವು ಪಂಚಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪರ ಪಕ್ಷವೆಂದೂ, ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವೆಂದೂ, ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷವೆಂದೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರವಿಯಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ತಮ್ಮವರಿಂದ ಪಿಂಡದಾನ, ತಿಲೋದಕಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾದ ಪಿತೃಗಳು ಆಯುಷ್ಯ, ಸಂತಾನ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಆಗಲೆಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳ ತೃಪ್ತ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶ್ರಾದ್ಧದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ತಿಲ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಪಿತೃ ಪ್ರಸಾದವಿದ್ದರೇ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿತೃಗಳ ಶುಭ ಹರಿಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು.

ಕೆಲ ವಿಧಿ-ನಿಷೇಧಗಳು:- ಪಾಡ್ಯಾ , ಷಷ್ಥೀ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ 10, 11ನೇ ದಿನಗಳು, ರೋಹಿಣೀ – ಮಖಾ – ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂದು ಪಕ್ಷ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಮೃತ ತಿಥಿಯೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ನಿಯಮ ಗಣನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ತಿಥಿಯಂದು ಪಕ್ಷ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಶ್ರಾದ್ಧ ಬಂದರೆ ಕಾಲ ಶ್ರಾದ್ಧ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಿಥಿಯ ಶ್ರಾಧ್ಹ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಸಪ್ತಮೀ, ದ್ವಾದಶೀ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಭರಣೀ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು, ಅಷ್ಟಮೀ ದಿನದಂದು ಪಕ್ಷ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಕ್ಷದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾನುಕೂಲವಾದರೆ ತುಲಾ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಯ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು.

ದರ್ಭೆ-ಎಳ್ಳು-ಶುದ್ಧ ಜಲ-ಕರ್ತೃ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಗೋವು ಈ ಐದು ಮೂಲ ಅವಶ್ಯ ವಸ್ತು/ತತ್ವ ಶ್ರಾಧಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ,

ತಿಲಮನ್ನಂ ಚ ಪಾನೀಯಂ ಪಯೋದಧಿ ಗುಡಂ ತಥಾ ।
ಮಧುಸರ್ಪಿಸ್ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಂ ಪಿಂಡ ಲಕ್ಷಣಮ್ ।।
ಎಳ್ಳು – ಅನ್ನ – ಕಲಶದ ನೀರು – ಹಾಲು – ಮೊಸರು – ಬೆಲ್ಲ – ಜೇನುತುಪ್ಪ – ತುಪ್ಪ ಈ ಎಂಟು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಿಂಡ ಮಾಡಬೇಕು.
” ಪತ್ರಿಯೊಂದು ದಾನ ಕೊಡುವಾಗಲೂ, ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯವೋದಕ, ತಿಲೋದಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಾಗಲೂ, ದತ್ತ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ” ತುಳಸೀ ದಳ ” ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಕೊಡಬೇಕು. ತುಳಸೀ ಗಂಧ ಮಾತ್ರೇಣ ಪಿತರಃ ತುಷ್ಟಿಮಾಪ್ನುಯುಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ತುಳಸಿಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಪಿತೃಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲೋಕವನ್ನೂ; ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಭೋಕ್ತೃವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ತೃವಿನ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಭೋಜನ ಮಾಡಿದವರು ಮೂವರೂ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಾವನು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೂ, ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ಧನ ಕನಕಾದಿ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನೂ; ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪವನ್ನೂ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.
ಧರ್ಮವನ್ನರಿತವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಪ್ರರನ್ನೂ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನೇ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳೂ ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಮಹಾ ಭಾರತ – ರಾಮಾಯಣ, ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿವೆ.
ಇದರಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಪಿಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಶ್ರಾದ್ಧದ ವಿಸರ್ಜಿತ ಪಿಂಡವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬಹುದು. ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನದಿಯ ಹರಿಯುವ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಎಲೆಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೂಳಬೇಕು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಾರದು. ಪಿಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಾರದು. ಪಿಂಡದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಿಂಡವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಶ್ರಾದ್ಧ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಹಾಕುವ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಪಿಂಡ ಸತ್ತ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ ನಂತರ ಸ್ಥೂಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ಪಿಂಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೀವ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪಿಂಡ ಹಾಕುವುದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಇದೊಂದು ದೇವತಾಗಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರು ದೇವತೆಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಧಾನ`ಪಿತೃಗಳು . ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತೆವೋ ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ, ಈ ಸ್ಥೂಲಶರೀರದಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವತಾಗಣ-ಪಿತೃಗಣ. ಈ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ವಸು-ರುದ್ರ-ಆದಿತ್ಯರು. ಈ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತೀರಿಕೊಂಡ ದಿನದಂದು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ. “ಪ್ರಾರಾಬ್ದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ” ಎನ್ನುವ ಪಿತೃ-ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ. ಇನ್ನು ಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೆ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಕುನ ಸಂಕೇತ.
ಭಾದ್ರಪದಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗಿನ ಕಾಲ, ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಕಾಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಇಡಿಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ಧ ಮುನ್ನ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು. ಲಘು ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷೌರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳೂ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ದೇವರ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು.
ಮನೆಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿವಸ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಸರು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿತೃಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ ಇದ್ದು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದವರು ಅವಿಧವಾನವಮಿಯ ದಿವಸ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಸರ್ವಥಾ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಅವಿಧವಾ ನವಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ, ಅವಿಧವಾನವಮಿಯ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಉಳಿದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೆ , ತಂದೆ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವದಷ್ಟೇ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ.

Advertisements